4.9
powered by Google
js_loader

Algemene- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasbaarheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, producten en leveringen van De Bierstudio. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 83304460 door eigenaar Rob Zengerink. Gevestigd aan De Wetstraay 31, 7551 GA te Hengelo. Bij vragen te bereiken via rob@debierstudio.nl.
Na het plaatsen van een bestelling gaat de koper akkoord op de algemene voorwaarden, algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk afgewezen.
Van de algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in dat geval blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Het assortiment

De Bierstudio doet haar best om producten een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving mee te geven, zodat de koper een voldoende beeld heeft van de aangeboden producten en diensten. De Bierstudio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.
Alle omschreven artikelen en prijsinformatie zijn behoudens typefouten, hieruit kunnen geen rechten ontleend worden.
Tenzij schriftelijk anders aangegeven zijn alle aangegeven prijzen in euro’s en inclusief Nederlandse heffingen, belastingen en accijnzen, maar exclusief verpakkings- en verzendkosten.
Betaling dient te geschieden per automatische incasso, IDEAL, of op factuur zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien noodzakelijk is een incassobureau in te schakelen, is de koper incassokosten verschuldigd.
De Bierstudio doet haar best de voorraad op pijl te houden. Ieder aanbod wordt gedaan onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat voldoende goederen op voorraad zijn. Op=op.
De Bierstudio verkoopt geen alcoholische producten aan consumenten onder de 18 jaar.
De Bierstudio is gerechtigd een bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren.
De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht 

Artikel 3 – Levering

De Bierstudio zal de bestellingen met bekwame spoed aan het door koper opgegeven adres, gelegen in Nederland verzenden.
De kosten van verpakking en levering van goederen zijn voor rekening van koper.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat onmiddellijk bij levering over op koper.
Het eigendom van de producten gaat eerst over nadat koper al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar is te wijten, noch voor haar rekening en risico hoeft te komen.
Ondernemer is gerechtigd de levering op te splitsen in meerdere delen.

Artikel 4 – Retourneren

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering te retourneren. Retourzendingen worden in slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige retourzending ligt bij de consument.
Ondernemer retourneert de betalingen van consument voor het geretourneerde product, indien dit conform voorgaande leden is geschied, binnen dertig dagen nadat de consument de herroeping heeft gemeld, behoudens voor zover ondernemer het product nog niet retour heeft ontvangen, in welk geval de termijn voor terugbetalen verlengd wordt tot na ontvangst van de goederen.
Bij geconstateerde gebreken dient binnen drie dagen, volledig en duidelijk omschreven kenbaar worden gemaakt bij de ondernemer. Koper zal hierbij de nodige bewijsmiddelen overleggen. Betreft levering beschadigde bieren of bieren over uiterste houdbaarheidsdatum.
Indien sprake van een gebrekkig product, aan koper binnen veertien dagen de retourprocedure en voorwaarden toelichten, waarna koper de keus heeft het aankoopbedrag retour te ontvangen of een product opnieuw te ontvangen. Een nazending is slechts mogelijk indien het product nog voorradig is.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De Bierstudio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst. Voor zover ondernemer aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag waarop de schadeverzekeraar in desbetreffend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot een bedrag van € 500,00.

Artikel 6 – Privacy

De door koper verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand en gebruikt om de bestellingen uit te voeren, koper stemt hiermee in.
De gegevens kunnen gebruikt worden om koper te informeren over producten en diensten. Het e-mailadres van koper zal slechts voor dit doel gebruikt worden als daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven. Koper kan het ontvangen van voornoemde berichtgeving te allen tijde stopzetten via de in de berichtgeving aangegeven methode.
De verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Ondernemer zal de gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van koper, behoudens voor zover ondernemer hiertoe op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zou worden. Ondernemer neemt maatregelen om te voorkomen dat derden de gegevens kunnen verkrijgen.
Koper heeft te allen tijde de gelegenheid om zijn persoonsgegevens in te zien door hiervoor contact met ondernemer op te nemen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

Koper verkrijgt geen intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van enig product. Koper dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door ondernemer geleverde producten en/of diensten te respecteren.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, zoekmethoden, teksten, beelden en geluiden berusten bij ondernemer. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van ondernemer, waaraan voorwaarden gesteld kunnen worden, de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Artikel 8 – Slotbepalingen

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
Op alle overeenkomsten tussen De Bierstudio en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan of daarmee samenhangen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.